PHELIEUNHATMINH
  • https://phelieunhatminh.com/
  • Phế liệu Nhật Minh đã thành lập hơn 10 năm và đi vào hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu này.

  • Joined on Aug 19, 2022